Untitled Document

Asociácia vodárenských spoločností

Asociácia vodárenských spoločností (AVS) vznikla ako združenie podnikateľských subjektov aktívne pôsobiacich v oblasti poskytovania vodohospodárskych činností v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. v platnom znení začiatkom roka 2004 s cieľom spoločne a komplexne riešiť dôležité problémy vodárenstva.

AVS sedemnásť členov, v tom šesť oddelených spoločností (vlastníckych alebo prevádzkových) a jedenásť zmiešaných spoločností. Vodárenské spoločnosti - členovia AVS zabezpečujú cca 95 % vodárenských služieb spojených s prevádzkou verejných vodovodov a verejných kanalizácií na Slovensku. Aby bolo možné komplexne riešiť ich najpálčivejšie spoločné problémy, založili si začiatkom roku 2004 vlastné združenie - Asociáciu vodárenských spoločností (AVS), na báze zákona 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. AVS má územne celoslovenskú pôsobnosť.

Orgány AVS:
• snem,
• dozorná a správna rada.

Predsedom správnej rady AVS je Ing. Daniel Gemeran – generálny riaditeľ a predseda predstavenstva BVS, a.s. Bratislava, podpredsedom Ing. Stanislav Hreha – generálny riaditeľ a predseda predstavenstva VVS, a.s. Predsedom dozornej rady bol zvolený Ing. Vladimír Pastorek, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva PVS a.s. Poprad.

Základnými programovými cieľmi a predmetom činnosti AVS sú:
• združovanie podnikateľských subjektov aktívne pôsobiacich v oblasti poskytovania vodohospodárskych činností (v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. v platnom znení ) súvisiacich s prevádzkovaním verejných vodovodov a verejných kanalizácií s cieľom aktívne prispievať k ochrane zdravia obyvateľstva (výroba a dodávka pitnej vody) a ochrane životného prostredia (zachytávanie, odvádzanie a čistenie odpadových vôd a spracovanie kalov),
• presadzovanie a uplatňovanie oprávnených profesijných požiadaviek členov Asociácie, zjednocovanie profesijných stanovísk a ich obhajovanie,
• realizovanie rokovaní s príslušnými odborovými orgánmi v súlade so zákonom o kolektívnom vyjednávaní,
• združovanie odborníkov z radov členov Asociácie za účelom poskytovania expertných, poradenských a konzultačných služieb zameraných na oblasť vodohospodárskych činností, výkon poradenskej činnosti pre členov Asociácie v oblasti vodného hospodárstva,
• spolupráca s príslušnými štátnymi orgánmi, orgánmi verejnej správy a inými relevantnými subjektmi pri legislatívnom procese týkajúcom sa záujmov členov Asociácie, predkladanie vlastných legislatívnych návrhov smerujúcich k prijímaniu opodstatnených zmien v rámci budovania vhodného právneho prostredia pre pôsobenie členov Asociácie, ako i vytváranie podmienok prispievajúcich k porozumeniu alebo dohode medzi subjektmi a inštitúciami pri takejto spolupráci,
• zastupovanie záujmov členov Asociácie na úrovni orgánov verejnej správy, samosprávnych orgánov ako i ostatných subjektov hospodárskeho a sociálneho života, a to na území Slovenskej republiky , ako i v zahraničí,
• spolupráca s obdobnými profesijnými združeniami pôsobiacimi na území Slovenskej republiky a v členských krajinách Európskej únie, vyvíjanie činnosti smerujúcej k začleneniu Asociácie do štruktúry obdobných profesijných združení v Európskej únii,
• zabezpečovanie environmentálne orientovanej vzdelávacej, propagačnej a publikačnej činnosti zameranej na otázky týkajúce sa programových cieľov a predmetu činnosti Asociácie.

Napĺňanie programových predsavzatí:
Správna rada zriadila 6 odborných komisií (poradné orgány správnej rady), ktoré sa podieľajú na riešení problémov týkajúcich sa všetkých členov asociácie v oblasti prevádzky vodovodov a kanalizácií, ekonomiky a marketingu, legislatívno-právnej, zahraničných vzťahov, technickej normalizácie a obstarávania tovarov a služieb.

Riadiacim, ekonomickým a organizačným centrom správnej rady je Kancelária AVS.

Asociácia začala v roku 2005 vydávať časopis Vodárenské pohľady, ktorý má ambíciu vytvárať platformu pre názory členov AVS, mapovanie jej stratégií a napĺňanie cieľov, ale predovšetkým posilniť komunikačnú plochu, na ktorej sa bude stretávať AVS a odborná verejnosť (zamestnanci vodárenských spoločností, vlastníci VS, MŽP SR, URSO, VÚVH, STU, dodávatelia, odberatelia vodárenských služieb a pod.).

Do budúcnosti má AVS jasnú predstavu o posilnení činnosti v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy pracovníkov členov Asociácie, v posilnení odborných poradenských a konzultačných aktivít a v ďalšom rozvoji legislatívno - právnej iniciatívy. Ťažiskom aktivít Asociácie v najbližšom období bude jej plnohodnotné začlenenie sa do európskeho priestoru prostredníctvom postupného vybudovania, využívania a rozširovania plodných kontaktov s cieľom rozvoja vzájomnej spolupráce pri riešení úloh vyplývajúcich z environmentálnej politiky štátu a povinností SR z členstva v EÚ.

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
www.bvsas.sk
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.,
Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš
www.lvsas.sk
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.,
Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín
www.ovs.sk
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.,
Hraničná č. 662/17, 058 89 Poprad
www.pvsas.sk
Podtatranská vod. prevádzková spoločnosť, a.s.,
Hraničná č.662/17, 058 89 Poprad
www.pvpsas.sk
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.,
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
www.povs.sk
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.,
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
www.sevak.sk
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
www.stvps.sk
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
www.stvak.sk
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., ulica 1. Mája č. 11, 911 01 Trenčín
www.tvkas.sk
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s., ulica 1. Mája č. 11, 911 01 Trenčín
www.tvs.sk
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
www.tavos-as.sk
     
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin
www.turvod.sk
KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., E. B. Lukáča č. 25, 945 01 Komárno
www.komvak.sk
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.,
Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok
www.vsr.sk
     
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice
www.vodarne.eu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
www.zsvs.sk
     

 AVS 2011 Všetky práva vyhradené