Untitled Document

Fámy či fakty?
Ovplyvňuje zafarbenie kvalitu pitnej vody?
Ohrozuje sfarbenie vody Vaše zdravie?
Je potrebné sa znepokojovať?

V súvislosti s pitnou vodou z nevedomosti alebo nedostatočnej informovanosti vznikajú rôzne fámy, ktoré považujeme za nutné vyvrátiť a dôkladne vysvetliť.

Je možné, že z Vášho vodovodného kohútika niekedy nemusí tiecť krištáľovo čistá, priezračná voda, ale môže mať isté zafarbenie: biele alebo „hrdzavé“. Ani v jednom ani v druhom prípade však nie je žiaden dôvod na paniku. Napriek tomu, že to môže vyvolávať obavu, či je takáto voda zdravá a pitná, je potrebné zdôrazniť, že toto zafarbenie nemá žiaden vplyv na chuťovú kvalitu vody a v žiadnom prípade nijakým spôsobom neohrozuje Vaše zdravie.

Biele zafarbenie vody
Biele zafarbenie vody je spôsobené nasýtením vody vzduchom. Pri kontakte studenej vody z verejného vodovodu s teplejšími vnútornými rozvodmi vo Vašom dome alebo pri opravách vodovodného potrubia, keď sa do siete dostane vzduch, vzniká množstvo drobných bubliniek rozptýlených vo vode, ktoré vytvárajú dojem bielej farby. Napokon, o také isté bublinky sa výdatne starajú tzv. perlátory, ktoré si niektorí spotrebitelia montujú na vodovodné batérie, kde sa tento vzduch z vody uvoľní a veľké množstvo drobných bubliniek vytvorí jej „mliečne“ zafarbenie.

Rozhodne však nie je dôvod znepokojovať sa. Biele sfarbenie vody spôsobené uvoľneným vzduchom nemá žiaden vplyv na chuť vody ani na jej kvalitu, rozhodne teda nijako negatívne neovplyvňuje Vaše zdravie. Vzduch z vody postupne vyprchá, takže stačí, ak necháte vodu v pohári niekoľko minút odstáť. Voda bude opäť čistá a priezračná.


Hrdzavé zafarbenie
Hrdzavé zafarbenie vody spôsobujú častice oxidu železa, ktoré vznikajú koróziou vnútorných stien vodovodného potrubia. Tieto častice sa za normálnych okolností usadzujú na stenách potrubia. Pri zvýšení prietoku vody, pri manipulácii s uzávermi, pri opravách alebo údržbe rozvodných sietí a pod., sa častice oxidu železa môžu uvoľniť do dodávanej pitnej vody a spôsobiť tak jej sfarbenie.

Opäť však nie je dôvod znepokojovať sa. Ani hnedé sfarbenie vody spôsobené zvýšeným obsahom železa nepredstavuje ohrozenie zdravia. Negatívne pôsobí len na vzhľad a chuť pitnej vody. Ak dôjde k odstávke pitnej vody v určitom úseku, následne po odstránení poruchy sa kvalita vody kontroluje.

Aby Vám z vodovodnej batérie opäť tiekla priezračná, čistá voda, stačí ju nechať chvíľu odtiecť. Pokiaľ by sa však zdalo, že hrdzavo sfarbená voda tečie príliš dlho, alebo že sa tento jav opakuje príliš často, mali by ste kontaktovať pracovníkov vodárenskej spoločnosti.

Chlór v pitnej vode
Niektorí ľudia sa nazdávajú, že voda z vodovodnej siete je „silne chlórovaná“ a preto majú obavu ju piť. Pravdou však je, že chlórovanie vody je nielenže potrebné a vyplýva priamo zo zákona, ale koncentrácia chlóru je v zmysle príslušných noriem taká nízka, že v žiadnom prípade ani len teoreticky nemôže poškodzovať zdravie tých, ktorí ju pijú.

Chlór sa vo vodovodných sieťach používa na dezinfekciu, zabraňuje množeniu baktérií. Pôsobí podobne ako potravinový konzervačný prostriedok a zaručuje zachovanie kvality vody dodávanej odberateľom z hľadiska nezávadnosti.

Chlórovanie je dominantnou metódou dezinfekcie, ktorá sa používa už viac ako 50 rokov na celom svete. Výhodou je jeho vysoká účinnosť a relatívna stálosť vo vodných roztokoch, hlavne za neprístupu svetla. Ako jednu z najbezpečnejších metód dezinfekcie ju odporúča Svetová zdravotnícka organizácia WHO.

Voda opúšťa úpravňu vody vo výbornej bakteriologickej kvalite a obsahuje len minerálne látky potrebné pre Vaše zdravie, najmä soľ a minerály. Aby bola táto kvalita zachovaná až po Vašu vodovodnú batériu a aby bolo zabránené akémukoľvek nebezpečenstvu náhodnej sekundárnej kontaminácie, je potrebné pridať do upravenej vody chlór.

Ten sa pridáva vo veľmi malých dávkach na výstupe z úpravne vody a potom v rôznych častiach distribučnej siete. Chlór sa pridáva dodatočne preto, lebo v priebehu distribúcie vody dochádza k jeho spotrebovaniu - reaguje so stenami potrubia a ďalšími zložkami obsiahnutými vo vode vrátane nežiaducich mikroorganizmov.

Koncentrácia voľného chlóru je presne vymedzená Nariadením vlády SR č. 354/2006 Z.z. a je veľmi prísne kontrolovaná. Chlórovanie pitnej vody je v našich podmienkach najčastejší spôsob zabezpečovania zdravotne vhodnej mikrobiologickej a biologickej kvality pitnej vody.

Chlór ma pred ostatnými spôsobmi dezinfekcie významné prednosti, pretože je učinný, ľahko sa stanovuje v teréne i aj v laboratóriu. Ďalšia jeho významná vlastnosť je, že zostáva vo vode vo forme tzv. zvyškového chlóru, ktorý tak preventívne bráni prípadnej kontaminácii vody v rozvodnej sieti. Do vodárensky upravenej vody sa dávkuje také nízke množstvo chlóru, aby sa nezmenili zmyslami ani vnímateľné vlastnosti pitnej vody, najmä zápach a chuť.

Spotrebiteľ teda nemusí mať žiadne obavy z konzumácie vody dezinfikovanej chlórom, vzhľadom na to, že chlór reaguje s vodou pri vzniku kyseliny chlórnej a chlorovodíkovej. Kyselina chlórna sa rozkladá na atomárny kyslík a kyselinu chlorovodíkovú, ktorá je aj sučasťou žalúdočných štiav v ľudskom organizme. Chlór je navyše prchavá látka, ktorá z vody napustenej do pohára, alebo do inej otvorenej nádoby po krátkom čase vyprchá.

Nespôsobuje nijaké zdravotné problémy dospelým ľuďom, ale ani dojčatám a batoľatám. Ani prípadné krátkodobé prekročenie limitu voľného chlóru v čase mimoriadnych udalostí (napríklad počas povodní) neznamená žiadne zdravotné riziko, naopak prináša istotu, že sa nevyskytnú žiadne epidémie z požitia alebo použitia vody.

Zdroj: Ing. Zuzana Bratská
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice, vedúca oddelenia hygieny pitnej vody Národného referenčného centra pre hygienickú problematiku pitnej vody

Fakty či fámy o teplej, úžitkovej vode
Je teplá úžitková voda pitná?

Je potrebné vedieť, že teplá úžitková voda nepodlieha žiadnym normám, žiaden právny predpis nestanovuje presné požiadavky na jej kvalitu a nepodlieha ani pravidelným kontrolám. A navyše, kvôli svojej teplote je náchylnejšia na výskyt baktérií. Teplú úžitkovú vodu je možné vyrábať len z pitnej vody. O možnostiach jej použitia rozhoduje príslušný orgán verejného zdravotníctva.

Teplú vodu dodávanú potrubím úžitkovej vody alebo vnútorným vodovodom konštrukčne prepojeným zmiešavacou batériou s vodovodným potrubím môže výrobca vyrobiť len z pitnej vody. Preto by sme mohli nadobudnúť dojem, že teplá voda nemôže ohroziť naše zdravie ani keď ju budeme používať na varenie a prípravu potravín.

Norma STN 83 0616 však definuje teplú vodu ako vodu zdravotne nezávadnú, ktorá však nie je určená na pitie ani na varenie!

Zdroj: MUDr. Kvetoslava Koppová, PhD., vedúca odboru hygieny životného prostredia RÚVZ v Banskej Bystrici, časopis Vodárenské pohľadyAVS 2011 Všetky práva vyhradené