Untitled Document
Čo si myslia o vode z vodovodu odborníci


MUDr. Richard Raši

exminister zdravotníctva SR, poslanec NR SR
Pitný režim je u nás stále podceňovaná záležitosť. Na Slovensku máme nielen nedostatočný ale často nesprávny pitný režim. Ak mu nevenujú dostatok pozornosti dospelí, je viac než pravdepodobné, že kvalitný pitný režim nemajú ani deti.
Je už samozrejmosťou, že sa v ich desiatových vrecúškach objavujú prifarbované a prisladzované nápoje, ktoré smerujú dieťa skôr k obezite a zdravotným problémom než
k zdravej výžive. Vedeli ste, že malý detský ovocný nápoj môže obsahovať aj 8 kociek cukru?
Preto už niekoľko rokov nahlas odporúčam ako najvhodnejšie riešenie pitného režimu pitnú vodu z verejného vodovodu, ktorej kvalita musí byť monitorovaná a spĺňa vysoké kritériá noriem SR a EÚ. Voda z vodovodu neobsahuje kofein, kalórie, farbivá, cukry, sorbitol a ani chinín, má zloženie, ktoré nezaťaží organizmus.

MUDr. Eva Antónyová
Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast, Krajský odborník pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast v KSK /VÚC/. Pitný režim detí rovnako ako ich obliekanie, hračky i hry podliehajú móde
a reklame.
V školách stretávame deti s nápojmi v rukách, ktoré sú tekutými reklamami seriálových postavičiek či predstaviteľov pop scény alebo aspoň značkovými nápojmi podporenými masívnou kampaňou.
Žiaľ, väčšinou ide o produkty, ktoré so zdravou výživou detí nemajú nič spoločné, pretože obsahujú i farbivá, kofeín, cukry, sorbitol
a často aj chinín.
Ideálnym riešením pitného režimu je nepochybne pitná voda z verejného vodovodu, ktorej kvalita je neustále monitorovaná. Voda
z vodovodu neobsahuje kalórie a nemôže spôsobovať obezitu u detí, neobsahuje „bublinky“, a teda nezaťažuje obličky, nepoškodzuje hlasivky. Neobsahuje cukor, ktorý spôsobuje kazivosť detských zúbkov
a neodoberá vápnik z tela (ako niektoré kolové nápoje). Nealergizuje, jej optimálne zloženie prospieva zdravému vývoju
a nezaťažuje detský organizmus. Napokon šetrí aj peňaženky :).

MUDr. Slávka Virágová, PhD.
pediater, primár novorodeneckého oddelenia v Nemocnici Košice – Šaca, a.s.
Atestáciu 1. stupňa z pediatrie vykonala v roku 1995, profesionálne sa zaoberala problematikou osteopénie nedonosených detí a v roku 1998 vykonala nadstavbovú atestáciu z neonatológie. Počas celej praxe sa zameriava na liečbu infekcií, je členkou ATB komisie. Viac sa venovala kandidovým infekciám, v roku 2004 obhájila dizertačnú prácu. Od septembra 2003, v rámci súťaže
o Cenu kvality ministra zdravotníctva zaviedla muzikoterapiu v neonatológii.
Členstvo: Slovenská lekárska komora, Slovenská pediatrická spoločnosť, Slovenská spoločnosť alergológie a klinickej imunológie (SSAKI), Slovenská spoločnosť pre osteoporózu a metabolické choroby kostí (SOMOK), Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne (SSUM)

Nároky na pitný režim a jeho zloženie sa počas vývoja ľudského organizmu menia. Novorodenci potrebujú materské mlieko a k príprave prvej stravy vodu
s extrémne nízkym obsahom dusičnanov (dojčenská voda do 10mg na 1l).
V detskom veku, ale i v dospelosti je zasa dôležité, aby prijímaná čistá voda nezaťažovala organizmus a naopak poskytovala mu dostatok minerálnych látok potrebných na vývoj.
Nedostatok vody spôsobuje únavu, bolesti hlavy, závrate ale i ďalšie zdravotné problémy, pitný režim preto treba zodpovedne dodržiavať aj u detí. Vhodným riešením pitného programu je vo všeobecnosti voda z verejného vodovodu, ktorá je permanentne kontrolovaná a podlieha normám EÚ.

MUDr. Peter Minárik
Poradňa pre obezitu, výživu a zdravý životný štýl Bratislava
Štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského (LF UK) absolvoval v Bratislave v rokoch 1976-1982. V popromočnom štúdiu získal 3 atestácie:
I. atestácia, interná medicína, 1986; II. atestácia, geriatria, 1989; III. atestácia, Gastroenterológia, 1993.
Po ukončení štúdia medicíny pracoval spočiatku ako sekundárny lekár a neskôr ako samostatne pracujúci lekár v niekoľkých nemocničných zariadeniach v Bratislave:
vo Fakultnej nemocnici v Bratislave na Kramároch (1982-1990), v Národnom ústave tuberkulózy a respiračných chorôb
v Podunajských Biskupiciach (1990-1993)
a v Železničnej nemocnici s poliklinikou (1990-2003). V rokoch 1994-2003 pracoval aj ako marketingový pracovník vo farmaceutickej spoločnosti FERRING-LÉČIVA, a.s. Od roku 2003 je gastroenterológom v Onkologickom ústave svätej Alžbety, s.r.o. v Bratislave, na Heydukovej 10. V roku 2004 si zriadil neštátnu gastroenterologickú ambulanciu v Bratislave. V súčasnosti poskytuje poradensko-konzultačnú činnosť v Centre ONLIFE / Poradni pre obezitu, výživu a zdravý životný štýl

Osem z desiatich ľudí v dnešnej dobe podceňuje význam pitného režimu.
Kvalitná čistá voda je pre život človeka nesmierne dôležitá, významne ovplyvňuje ľudský metabolizmus na všetkých úrovniach. Je nosičom minerálov, stopových prvkov a ďalších elementov a každá chemická reakcia v organizme sa deje vo vodnom prostredí. Na jej minimálny úbytok reaguje organizmus únavou, malátnosťou i podráždenosťou, väčšie straty sa podpisujú pod vznik závažných zdravotných problémov. Straty vody je nevyhnutné priebežne počas celého dňa dopĺňať.
Na tento účel nie sú vhodné sladené a prifarbované nápoje, ktoré smerujú skôr k obezite než správnej hydratácii. Minerálne vody môžu vďaka mnohým minerálnym a stopovým prvkom pôsobiť na niektoré problémy ako liek. Ich konzumácia je však vhodná len v primeranom množstve, rozhodne nie ako každodenný pitný režim.
Optimálnym riešením celodenného pitného režimu je pitná voda z vodovodu, ktorú môžete konzumovať bez obáv neobmedzene.

MUDr. Štefan Mucha
vedúci lekár Gastrocentra, Nemocnica Košice – Šaca, a.s.
Význam pitného režimu pre fungovanie ľudského organizmu je nepopierateľný. Dôležitá je ale i kvalita vody, ktorú pijeme, pretože sa podieľa na metabolických procesoch v organizme, podporuje správnu funkciu jednotlivých systémov ako je tráviaci, vylučovací, obehový a iné. Optimálny pitný režim predstavuje voda z verejného vodovodu. Na Slovensku je kvalita vody prísne monitorovaná a garantovaná a je možné ju piť úplne neobmedzene. Na rozdiel od minerálnych vôd, ktoré majú vysoký obsah niektorých minerálnych a stopových látok a ich časté používanie môže jednostranne zaťažovať ľudský organizmus, čo môže spôsobiť aj vážne zdravotné problémy. Ku kvalitným nápojom vhodným na každodennú konzumáciu rovnako nepatria ani chuťovo lukratívne, ale sladené a prifarbované nealko nápoje.

Ing. Zuzana Bratská
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice, vedúca oddelenia hygieny pitnej vody Národného referenčného centra pre hygienickú problematiku pitnej vody
Vybrané publikácie: Vybrané technológie úpravy pitnej vody využívanej v domácnostiach - časopis SOVAK č. 2 /ČR/ Inhibítory korózie na báze fosforečnanov a hygienické kritériá na ich aplikáciu do rozvodov pitnej vody - zborník prednášok,12. medzinárodná konferencia PITNÁ VODA, Trenčianske Teplice 2009 Mutagenita pitnej vody ako možný rizikový faktor, Dni NRC na Úrade verejného zdravotníctva SR, zborník prednášok, marec 2008 Kvalita vody
v podmienkach centrálneho zásobovania teplom, Kosicanová, Vranayová, Očipová, Bratská, Tkačová -zborník prednášok, 10. Medzinárodná konferencia Trenčianske Teplice 2007

Pitná voda dodávaná systémom verejných vodovodov je zdravotne bezpečná, pravidelne sa zo strany výrobcov a dodávateľov musí v zmysle platných legislatívnych predpisov kontrolovať.
Rozsah vrátane frekvencie laboratórnych rozborov a hodnotenie kvality pitnej vody sa vykonáva podľa ukazovateľov kvality a ich limitov, a to podľa Nariadenia vlády SR č. 354/2006, ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.
Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR v zmysle zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia tiež monitorujú kvalitu pitnej vody
u spotrebiteľa.
Je treba zdôrazniť, že samotné situovanie vodárenských zdrojov pre zásobované oblasti, ochrana vodárenských zdrojov, technológie úpravy kvality vody, dezinfekcia a systém kontroly sú základnou zárukou zdravotnej bezpečnosti pitnej vody pre jej každodenné používanie na pitie, osobnú hygienu a iné domáce účely.

Prof. Ing. Jozef Kriš, PhD.
Medzinárodne uznávaná vedecko-pedagogická osobnosť v oblasti vodárenstva
Vo výskume sa dlhodobo venuje ako vedúci grantových projektov VEGA oblastiam ochrany a využívania vodných zdrojov, potreby vody, dopravy vody a úpravy pitných vôd.
V domácich a zahraničných vedeckých
a odborných časopisoch publikoval viac ako 70 článkov.
Svoje schopnosti prezentoval na viac ako
100 domácich a zahraničných kongresoch
a konferenciách.
Je autorom a spoluautorom radu projektov
a štúdií (z toho viac ako 35 je zrealizovaných).
Aktívne pôsobí v medzinárodnej organizácii International Water Association Predseda Slovenského národného komitétu IWA, predseda Technickonormalizačnej komisie č.1, Vodovody a kanalizácie, predseda Komisárov na udeľovanie osvedčovania na prevádzku vodovodov a kanalizácií, autorizovaný stavebný inžinier a pod.
Autor knihy Vodárenstvo I, Zásobovanie vodou a ďalších publikácií a 8 vysokoškolských skrípt.

Dejiny zásobovania vodou na Slovensku sú veľmi bohaté a prešli dlhým vývojom. Súčasný stav v zásobovaní vodou zaostáva za vyspelými krajinami sveta, čo nás núti hľadať novšie cesty a spôsoby tento stav čo v najkratšom čase vyrovnať.
Napriek tomu však zo svetového hľadiska Slovensko nezaostáva v kvalite ponúkanej vody vo verejných vodovodoch. Naopak. Voda z vodovodu spĺňa všetky, aj najprísnejšie kritériá kvality, ktoré sú rovnaké aj v ostatných krajinách EÚ.

Vekmi je overené a dokázané, že čistá a zdravá pitná voda je existenčnou podmienkou pre sociálny vývoj, ekonomické aktivity a trvalo udržateľný rozvoj každej spoločnosti. Množstvo vody však nie je neobmedzené, musíme si ju vážiť a využívať ju so zodpovednosťou voči ďalším generáciám.

Vážme si fakt, že žijeme v krajine, v ktorej nám z „kohútikov“ tečie kvalitná pitná voda.

Ing. Michal Kačmár
Svidník, Odborník v oblasti vodárenstva, riaditeľ závodu Svidník VVS, a.s.
Pitná voda je spätá s mojou profesionálnou činnosťou. Vodárenstvu sa venujem 37 rokov, z toho 23 rokov priamo vo vodárenskej spoločnosti v prevádzke vodárenských zariadení pri výrobe a distribúcii pitnej vody.
Voda z vodovodu je najzdravšia. Je jedinečná, nenahraditeľná a zdravotne bezpečná tekutina. Jej kvalita v rámci výroby
a distribúcie je trvalo sledovaná
a vyhodnocovaná dodávateľom, ale aj úradmi verejného zdravotníctva. Spĺňa všetky kritériá pre pitnú vodu podľa platných predpisov. Obsahuje potrebné minerály a stopové prvky nevyhnutné pre človeka.
Ja osobne stále pijem vodu z vodovodu, pretože je kvalitatívne ideálna na pitný režim.

MUDr. Eva Chobotová
regionálny hygienik, RÚVZ Liptovský Mikuláš
Napriek tomu, že v našej krajine máme zabezpečenú pitnú vodu z vodovodu, ktorá je zdravotne bezchybná, obsahuje prirodzene vyvážené látky, podlieha prísnej kontrole, spĺňa limity dané legislatívou a neobsahuje baktérie ani iné škodlivé látky, často dávame prednosť nápojom obsahujúcim farbivá, konzervačné činidlá, cukor, kofeín. Stačí otočiť kohútikom na pracovisku či doma a doplniť si potrebnú vodu pre ľudský organizmus. Voda je totiž najlepší nápoj na udržanie správnej hydratácie organizmu. Kvalitná a zdravá voda a jej pravidelný prísun je základom zdravého spôsobu života. Nedostatok vody v tele človeka stojí za väčšinou zdravotných problémov v našej spoločnosti.
Ing. Renáta Pavlíková
vedúca oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia, RÚVZ Čadca
Kvalitná pitná voda je najprirodzenejším nápojom pre človeka a ovplyvňuje jeho zdravie. Pitná voda je transportérom živín, odpadových látok, rozpúšťadlom - látky vstrebávané do tela sa v telových tekutinách rozpúšťajú a sú využiteľné, voda taktiež udržiava stálosť vnútorného prostredia a má úlohu termoregulácie.
Dospelý človek by mal denne prijať dva až dva a pol litra vody vo forme tekutín a v pevnej strave. Pri nedostatočnom pitnom režime nastávajú zdravotné poruchy - zápcha, tvorba obličkových kameňov, zahusťovanie krvi so zvýšeným rizikom trombóz a embólií, rozvrat metabolizmu, znižovanie krvného tlaku, zhoršenie vnímavosti, únava, podráždenie a podobne.
Mgr. Oľga Bištiaková
oddelenie hygieny výživy, RÚVZ Dolný Kubín
Slováci s veľkou obľubou pijú ochutené limonády a kolové nápoje. Sladké pitie v podobe prifarbovaných malinoviek všemožných príchutí však nijaký lekár nevidí rád. Telu totiž dodávajú množstvo zbytočných kilojoulov bez akejkoľvek ďalšej výživovej hodnoty - ide o tzv. prázdne kalórie. Nápoje s vyšším obsahom cukru pocit smädu nezaháňajú, naopak - vyvolávajú ho. Pitie sladených
a prichucovaných nápojov poškodzuje aj chrup - väčšina nápojov kolového typu obsahuje okrem enormného množstva cukru aj kyselinu fosforečnú a oxid uhličitý, ktoré naleptávajú zubnú sklovinu. Najvhodnejšia je obyčajná pitná voda, pretože neobsahuje nijaké prísady, ktoré by mohli prekážať pri uhasení smädu.
Ing. Jozef Budziňák
vedúci úpravne vody v Brezovici (okres Sabinov)
Sú ľudia, ktorí sa boja piť pitnú vodu, lebo vraj nie je zaručená jej čistota
a kvalita a radšej uprednostňujú balené vody, ktoré sú podľa nich čistejšie
a zdravšie. Pitná voda pritom podlieha neustálej kontrole, zatiaľ čo väčšina balených vôd nemá žiadny atest. Zodpovednosť pracovníkov našej úpravne
i ostatných úpravní je zárukou toho, že všetka voda dodávaná Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou je čistá, svieža a zdravá. A nie je to ani fráza ani reklamný slogan. Mne ešte nikto do očí nepovedal, že by naša voda bol zlá.
RNDr. Vladimír Roško
vedúci Hospodárskeho strediska vodárenského systému Starina - Košice
Ak môže byť na etikete fľaše vytlačený podpis pivovarníka, ktorý svojím menom osobne ručí za kvalitu piva, tak ja sa môžem smelo podpísať pod kvalitu pitnej vody, ktorú ľudia dostávajú zo Stariny. A nielen ja. Myslím si, že aj všetci moji spolupracovníci, ktorí deň-noc bdejú nad kvalitou a zdravotnou bezchybnosťou pitnej vody. Preto nechápem všetkých, ktorí sa boja piť vodu z vodovodu
a namiesto toho si v obchodoch kupujú rôzne druhy predražených balených vôd. Ja takýmto ľuďom jednoducho nerozumiem.


AVS 2011 Všetky práva vyhradené