Untitled Document
Pitná voda z vodovodu
Tekutý klenot pre naše zdravie

Slovensko patrí k vyvoleným krajinám, ktoré môžu hrdo vyhlásiť, že disponujú mimoriadne kvalitnou – pitnou vodou z verejného vodovodu.

Tento produkt podlieha prísnym zákonným normám SR a EÚ, je pravidelne monitorovaný príslušnými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva. Odborníci ju odporúčajú ako nápoj na každodennú neobmedzenú konzumáciu. Jej ideálne zloženie vplýva pozitívne na zdravie spotrebiteľov, na rozdiel od balených minerálnych vôd, ktoré sa smú konzumovať v obmedzenom množstve, či reklamou tak dokonale propagovaných prifarbovaných a prisladzovaných nápojov.

Pitná voda je navyše na dosah obyvateľom Slovenska priamo v ich domovoch – stačí otočiť kohútikom. A to bez toho,
aby zaťažila životné prostredie plastovými obalmi.

Nápoj z vodovodu je jediná tekutina, pre ktorú nemusíme chodiť do obchodu. Aby sa však dostala do vodovodnej batérie u nás doma, musí prejsť dlhou a náročnou cestou od vodárenského zdroja cez úpravňu vody, čerpacie stanice, vodojemy
a vodovodnú sieť až k nášmu domu.

Vodárenské spoločnosti, ktoré sú prevádzkovateľom verejného vodovodu sú povinné zabezpečovať sledovanie kvality vody odoberanej z vodárenského zdroja počas jej akumulácie, úpravy a dopravy až k odberateľovi . Dodávaná pitná voda musí spĺňať všetky požiadavky vyhlášky MZ SR č. 354/2006 Z.z. o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody, tzn. musí byť dodávaná zdravotne bezchybná voda.

V zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov je „pitná voda“ zdravotne bezchybná, ak ani pri trvalom požívaní alebo používaní nezmení zdravotný stav ľudí prítomnosťou mikroorganizmov
a organizmov alebo látok ovplyvňujúcich zdravie ľudí akútnym, chronickým alebo neskorým pôsobením, a ktorej vlastnosti vnímateľné zmyslami nezabraňujú jej požívaniu alebo používaniu. Definícia zdôrazňuje najdôležitejšiu charakteristiku pitnej vody, t.j. jej mikrobiologickú, fyzikálno-chemickú a rádiochemickú bezchybnosť.AVS 2011 Všetky práva vyhradené